О Государственном Гербе читай здесь, здесь, здесь и здесь, о бело-сине-красном Флагездесь, а о черно-золото-белом Флагездесь. Песни нашего сайта: "Третий Римъ" и "Мы – Русские!"
"Мы – Русские! Мы все равно поднимемся с колен! Покаемся – поднимемся с колен!"
Каяться необходимо в грехах КЛЯТВОпреступления Соборного Обета, данного Богу в 1613 году, и приносить Богоугодные плоды этого покаяния

Господь Бог с нами разговаривает ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ нашей жизни и ТЕКСТАМИ Священного Писания.
Очень полезно читать Жития святых УГОДНИКОВ Божьих.

За 25.10.…; 21. «Мальтийские Святыни – Божие БЛАГОСЛОВЕНИЕ Царствующему Дому Романовых». «Дне́сь возсія́ па́мять твоя́, Предте́че, я́ко свѣти́ло ве́ліе, лучи́ оби́льныя чуде́съ излива́ющи, благочести́выхъ сердца́ озаря́ющи, и утѣше́ніе подаю́щи всѣ́мъ съ вѣ́рою приходя́щимъ и покланя́ющимся тебѣ́, засту́пнику земли́ Россíйскія, и те́плому Благовѣ́рнаго ИМПЕРА́ТОРА на́шего побо́рнику, и моли́твеннику о душа́хъ на́шихъ». «Боже́ственное сокро́вище и бога́тство неистощи́мое дарова́ся Ца́рствующему гра́ду…» «Кре́стъ Тво́й, Го́споди, ору́жіе на враги́ ви́димыя и неви́димыя на́мъ дарова́ся, да бу́детъ у́бо неви́димая си́ла его́ – о́гнь, попаля́яй ли́ца сопроти́вныхъ, хотя́щихъ бра́ни непра́ведно». «Высокодержа́вный же восто́чнаго Правосла́вія Защи́тникъ…» «Ве́ліе человѣколю́біе Свое́ Всеблагíй Бо́гъ показа́ на на́съ, егда́ благоизво́ли сію́ дарова́ти на́мъ, я́ко богосвѣ́тлое украше́ніе и утвержде́ніе, ЗА благоче́стіе ХРИСТОлюби́ваго Пома́занника и Супру́ги ЕГО́, тѣ́мже ра́достно воспое́мъ Промысли́телю на́шему сію́ хвале́нія пѣ́снь: ве́лій еси́, Го́споди, и чу́дна дѣла́ Твоя́». «Пе́рвѣе написа́вшейся Твое́й ико́нѣ ева́нгельскихъ та́инъ благовѣ́стникомъ… И пора́довалася еси́, я́ко су́щи ми́лостива спасе́нія на́шего Содѣ́тельница, и, на ту́ зря́щи, глаго́лала еси́ со вла́стію: съ си́мъ О́БРАЗОМЪ Благода́ть Моя́ и си́ла…» Суть Иконопочитания: Образу (иконе) БОГОродицы «БЛАГОГОВѣ́ЙНО предстоя́ще, ПОКЛАНЯ́ЕМСЯ» Самой Богородице!!! «Ны́нѣ боже́ственною десни́цею твое́ю, ПРАВОсла́вными россія́нами ["россия́не" в 1799 г] любе́знѣ почита́емою, показу́еши я́сно ПЕ́РСТЪ Бо́жій, наказу́ющій нече́стіе презри́телей вѣ́ры, отве́ргшихъ тя́, отягоща́ющи надъ ни́ми ру́ку Благочести́ваго ИМПЕРА́ТОРА, и расточа́ющи и́хъ я́ко о́вцы, неиму́щія па́стыря, – пока́йтеся, – вопія́, да не когда́ во вѣ́ки прогнѣ́вается Госпо́дь, и поги́бнете отъ пути́ пра́веднаго». Об этом здесь.

За 25.10.18;19;20, 21. Церковь Христова во время БОГОслужения НАУЧАЕТ/напоминает, что «Россíйскій Самоде́ржецъ», «я́ко свѣти́льникъ на свѣ́щницѣ», есть «ПОБО́РНИКЪ» утверждения набожности, БОГОпочитания, БЛАГОговение перед Богом!!! ОН это «и храни́тъ святолѣ́пно», а потому, Господи, «утверди́ти Ца́рство ЕГО́ въ ми́рѣ, и сохрани́ наслѣ́діе и вся́ лю́ди ЕГО́». «Любо́вію угото́вавшаго тебѣ́ златокова́нный ковче́гъ благолѣ́пнѣйшій, въ не́мъ же свята́я десни́ца твоя́ че́стнѣ положи́ся, воздая́ бога́тно приноше́нія, хра́мъ Ду́ха Боже́ственнаго сотвори́ хода́тайствы твои́ми, Крести́телю, заре́ю Бо́жія прему́дрости освѣща́я во вся́ дни́, во е́же суди́ти вруче́нныя ЕМУ́ лю́ди НЕпоползнове́нно. Ко́ль бла́гъ Бо́гъ Изра́илевъ пра́вымъ се́рдцемъ, …вруча́етъ… многобога́тый да́ръ се́й БОГОвѣнча́нному Царю́, Благочести́вѣйшему ПА́ЧЕ царе́й земны́хъ, та́йно вѣща́я: пріими́ зало́гъ Моея́ Благода́ти, Благода́ти Тезоимени́таго [Ап. Павла]. Се́ да́хъ его́ стра́жа До́му ТВОЕМУ́, ви́ждь, я́ко рука́ Моя́ сотвори́ сія́ вся́». В БОГОслужении напоминается ВАЖНЕЙШЕЕ положение Обета 1613 года: «БОГОвѣнча́нным Царём» является Царь, но НЕ архиереевенчанным!!! Хотя архиереи и осуществляют ВИДИМУЮ (обрядовую) часть Таинства Коронации ВСЕроссийского Императора. После [чего] Богом изливается СОБОРНАЯ Благодать, «которая обеспечивает СПОСОБНОСТЬ ВСЕроссийскому народу БОГОугодно взаимодействовать друг с другом и гарантирует всем ВЕРНОподданным Российской Империи СПАСЕНИЕ, НЕзависимо от национальности и вероисповедания!!!» «Да́ждь сла́ву Бо́гу твоему́, Россíе! Яко …благоизво́ли дарова́ти тебѣ́ многочуде́сную ру́ку Предте́чеву – …невреди́мое сопроти́вными огражде́ніе Ца́рствующему но́вому Сіо́ну». Этот "Сион" есть Москва – Третий Рим (Российская Империя) под Державной рукой Царя-БОГОпомазанника. Об этом здесь.

За 25.10.20; 21. «ТРЕТИЙ Рим представлен Государственным Гербом Российской Империи, в котором графически изображена ГАРМОНИЯ между Духовной и Светской властями в ПРАВОславной Империи под Державной рукой Царя-БОГОпомазанника». В Гербе верхняя (большая) Имперская Корона над Двуглавым Орлом символизирует Верховную власть и над Царством третьего БОГОизбранного Русского Народа, и над Земной Вселенской Церковью Христовой – это и есть САМОдержавная власть Царя-БОГОпомазанника в Церковно-Государственном организме Российской Империи, данная БОГОМ Христу Господнему (Земному Богу), Который являет Собою на земле наиболее точную ЖИВУЮ икону, «ОБРАЗ и подобие [ЦАРСКОГО служения] Христа ГОСПОДА» на земле. «Малые короны над главами Орла, символизируют ДУХОВНУЮ власть Святейшего Правительствующего Синода и СВЕТСКУЮ власть Благоверного Правительствующего Синклита. Обе эти власти и Синоду, и Синклиту делегированы Царём-БОГОпомазанником, поэтому короны меньше размером, находятся ПОД большой Короной. Синклит наделён ХРИСТОМ Господним Высшей Государственной властью, а Синод (Собор) наделён ХРИСТОМ Господним Высшей Церковной властью, Сам же Царь-Богопомазанник наделён БОГОМ ВЫСОЧАЙШЕЙ Церковной властью и ВЫСОЧАЙШЕЙ Государственной властью. Поэтому Большая Корона находятся ПОД Крестом, который символизирует Господа Иисуса Христа». «Предстоя́ предъ Твои́мъ, Всечи́стая, о́бразомъ ца́ріе и кня́зи и все́ христоимени́тое люде́й мно́жество, досто́йно блажа́тъ Тя́, Ма́терь Бо́жію, и прославля́ютъ раболѣ́пно, и честву́ютъ и мо́лятся Тебѣ́ по Бо́зѣ, да мíръ умири́ши въ правосла́віи, и Ца́рствія ски́птры утверди́ши и спасе́ши отъ всѣ́хъ зо́лъ». Об этом здесь.

За 25.10.20. «Но́вый ра́й явля́ется Боже́ственный хра́мъ се́й, въ о́ньже съ вѣ́рою и благоговѣ́ніемъ вхо́дитъ БЕСѣ́ДОВАТИ съ Созда́телемъ Свои́мъ ПЕ́РВЫЙ человѣ́къ. Рѣка́ бо даро́въ Боже́ственныя Благода́ти, раздѣля́ющаяся въ четы́ре нача́ла, исхо́дитъ изъ Еде́ма небе́снаго напая́ти его́: исто́чникъ жи́зни, нетлѣ́нія и спасе́нія излива́етъ всѣ́мъ нерукотворе́нное начерта́ніе Спаси́теля на́шего; пото́къ ми́лостей и щедро́тъ, и сро́днаго о христіа́нѣхъ промышле́нія исхо́дитъ отъ святы́я Богома́тере ико́ны; дре́во Креста́, на не́мже спасе́ніе соверши́ся, источа́етъ во́ду, услажда́ющую го́ресть вкуше́нія заповѣ́даннаго; струи́ же те́плыхъ моли́твъ теку́тъ оби́льно отъ Предте́чевы десни́цы, во струя́хъ Іорда́нскихъ сподо́бившіяся крести́ти Просвѣти́теля на́шего. Вся́ земля́ Россíйская да покло́нится Тебѣ́ и да пое́тъ Тебѣ́, Царю́ Вы́шній». «Умири́ мíръ, Христе́, мольба́ми Предте́чи Твоего́, низлага́я враго́въ си́лу подъ но́ги вѣ́рнаго ИМПЕРА́ТОРА на́шего, и тишину́ неизглаго́ланную устроя́я Ца́рству ЕГО́, во вѣ́ки сохрани́». «…Е́же низложи́ти непра́ведно хотя́щія бра́ни, дарова́ти же ми́ръ мíрови, Це́рквамъ единомы́сліе, и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость. Отъ за́пада прине́сшая Благода́ть исцѣле́ній рука́ твоя́, Крести́телю, созыва́етъ вѣ́рныхъ къ тоя́ прише́ствію. Вхо́ду ея́ кротча́йшій Самоде́ржецъ+ мно́жае не́же багряни́цѣ ра́дуется, …собра́вшееся вѣ́рныхъ мно́жество усе́рдно покланя́ется, весе́лія духо́внаго исполня́яся». «Дави́ду кро́ткому и Благочести́вому УПОДОБЛЯ́ЕТСЯ БОГОизбра́нный Ца́рь, ра́достно пренося́щій въ до́мъ СВО́Й, я́коже дре́вле въ Сіо́нъ, но́вый киво́тъ дре́вняго пречестнѣ́йшій: та́мо бѣ́ ста́мна, ма́нну нося́щая, здѣ́ же О́БРАЗЪ во чре́вѣ Носи́вшія Христа́; та́мо же́злъ, здѣ́ же Кре́стъ Христо́въ, вселе́нныя храни́тель; та́мо скрижа́ли ка́менни Ве́тхаго Завѣ́та, здѣ́ же рука́, предначерта́ющая Но́вый Завѣ́тъ, возвѣща́ющій мíру спасе́ніе и ве́лію ми́лость». Об этом здесь.

За 25.10. «Побо́рникъ же благоче́стія Россíйскій Самоде́ржецъ, благоговѣ́йно сію́ почита́я, я́ко свѣти́льникъ на свѣ́щницѣ, во святѣ́мъ хра́мѣ Ца́рствующаго До́му Своего́ поставля́етъ ю́, и храни́тъ святолѣ́пно; тѣ́мже утверди́ти Ца́рство ЕГО́ въ ми́рѣ, и сохрани́ти наслѣ́діе и вся́ лю́ди ЕГО́ моли́ся, Предте́че, те́плый предста́телю на́шъ ко Го́споду». «Ко́ль бла́гъ Бо́гъ Изра́илевъ пра́вымъ се́рдцемъ, чудодѣ́йствующую бо въ да́льнихъ страна́хъ десни́цу пра́ведника, взима́я отъ лица́ непра́вды и ущедря́я, ЕГО́ же ВОСХОТѣ́ уще́дрити, вруча́етъ НАПОСЛѣ́ДОКЪ дне́й многобога́тый да́ръ се́й Боговѣнча́нному Царю́, Благочести́вѣйшему ПА́ЧЕ царе́й земны́хъ». «Да́ждь сла́ву Бо́гу твоему́, Россíе! Яко Просла́вивый тебе́ досе́лѣ мно́жествомъ святы́хъ, не оставля́етъ прославля́ти и ны́нѣ. Се́ бо многоцѣ́нное сокро́вище, въ разли́чныхъ страна́хъ досе́лѣ сокрыва́емое, благоизво́ли дарова́ти тебѣ́ многочуде́сную ру́ку Предте́чеву, ору́жіе ми́рно, утвержде́ніе Держа́вно, стѣ́ну НЕОБОРИ́МУ и невреди́мое сопроти́вными огражде́ніе Ца́рствующему но́вому Сіо́ну». Об этом здесь.

+ + +
   РОССИЯ НЕ ПОДНИМЕТСЯ, пока не осознает, КТО был наш Русский Царь Николай. Без истинного Покаяния [России] нет истинного Прославления Царя. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, Царь Николай Своими страданиями СПАС НАС. Если бы не муки Царя, России бы НЕ БЫЛО! Осознать должна Россия, что БЕЗ БОГА - ни до порога, БЕЗ ЦАРЯ - как без Отца!
    
    КТО ЛЮБИТ Царя и Россию – тот ЛЮБИТ БОГА. Если человек не любит Царя и Россию – он НИКОГДА искренне не полюбит Бога. Это будет ЛУКАВАЯ ЛОЖЬ!"


Святой Праведный Псковоезерский Старец Николай
(Гурьянов,+ 24.08.2002)

Во Имя Отца, и Сына и Святого Духа. Аминь.
Господи Благослови!

   11/24окт; 13/26окт.
   12/25окт. и здесь, здесь, здесь, мульткалендарь или здесь

   12/25окт. Празднование Иоанну Крестителю Господню в память перенесения+ с Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки св. Иоанна Крестителя или здесь и здесь, здесь, здесь (1799). Иконы, икона2. Служба (1799 г). «Дне́сь возсія́ па́мять твоя́, Предте́че, я́ко свѣти́ло ве́ліе, лучи́ оби́льныя чуде́съ излива́ющи, благочести́выхъ сердца́ озаря́ющи, и утѣше́ніе подаю́щи всѣ́мъ съ вѣ́рою приходя́щимъ и покланя́ющимся тебѣ́, засту́пнику земли́ Россíйскія, и те́плому Благовѣ́рнаго[•] ИМПЕРА́ТОРА[+][•][++] на́шего побо́рнику, и моли́твеннику о душа́хъ на́шихъ»[+].
   Мальтийские Святыни – Божие БЛАГОСЛОВЕНИЕ Царствующему Дому Романовых
.

   +В 1799 году 25/12 октября празднование перенесения Императором Павлом Первым с острова Мальты в Гатчину трех великих святынь: части древа Животворящего Креста Господня, чудотворнего образа Филермской Божией Матери, написаннаго святым Евангелистом Лукою, и десной руки святого Іоанна Крестителя. Эти святыни были переданы Российскому Императору Павлу Первому Мальтийским Орденом после того, как ЕГО избрали Великим магистром этого ордена. Император Павел принял на Себя обязанности протектора Мальтийского Ордена, ибо видел в нём возможность УСИЛЕНИЯ борьбы со слугами сатаны, распространяющими атеистические и революционные идеи. Гатчинский придворный храм удостоился быть местом хранения Святынь, ниспосланных России. В благодарение Богу Павел I принёс Свой дар Церкви, повелев устроить богатые – золотые, украшенные бриллиантами и драгоценными камнями, ковчеги. Об этом здесь.
   Ныне Чудотворный образ Филермской Божией Матери, написаннаго святым Евангелистом Лукою, находится в Цетиньским музеи Черногории, а части древа Животворящего Креста Господня и десной руки святого Іоанна Крестителя, находятся в раке с мощами Святителя Петра Цетиньского в Цетиньском монастыре. «Благодать Всевышнего да почиет на тебе, яко быти тебе народу и отечеству твоему во всем полезну. Со мною же и народ наш возлагает отсель на тя надежду ради своего благополучия». Святитель Петр Цетиньский: «Да будет ПРОКЛЯТ тот, кто вас ПОПЫТАЕТСЯ отлучить от ВЕРНОСТИ благочестивой и христолюбивой России, и ВСЯКОМУ, кто бы из вас черногорцев, пошел против единоплеменной и единоверной нам России, дай Бог чтобы у него у живого отпало мясо от костей, и не было бы ему добра в этой жизни и В БУДУЩЕЙ». «Молись Богу и держись России», ибо Русской Народ – это третий БОГОизбранный Народ. Об этом здесь.

   «Дне́сь пала́та Ца́рствующаго[+] просносвѣ́тла явля́ется, прише́ствіемъ тебе́, свѣти́льника невече́рняго Свѣ́та. Торжеству́етъ гра́дъ, его́же благословля́етъ десни́ца твоя́, Крести́телю».
   «Боже́ственное сокро́вище и бога́тство неистощи́мое дарова́ся Ца́рствующему[+] гра́ду[+] – десни́ца твоя́, Предте́че Госпо́день, и положи́ся че́стнѣ въ Боже́ственнѣмъ хра́мѣ, и бы́сть духо́внаго весе́лія вина́, те́плѣ лю́бящимъ тя́, проро́ковъ верхо́внѣйшій!»
   «Кре́стъ Тво́й, Го́споди, ору́жіе на враги́ ви́димыя и неви́димыя на́мъ дарова́ся, да бу́детъ у́бо неви́димая си́ла его́ – о́гнь, попаля́яй ли́ца сопроти́вныхъ, хотя́щихъ бра́ни непра́ведно».
   «Идѣ́же осѣня́етъ рука́ твоя́, Христо́въ Предте́че, та́мо струи́ Благода́ти[+], отъ Бо́га тебѣ́ да́нныя, излива́ются оби́льно, стра́хомъ отбѣга́ютъ де́мони, разли́чныя человѣ́ковъ исцѣля́ются стра́сти и неду́ги, плоды́ духо́вныхъ[+][•][+][++][•][•+] дѣ́лъ процвѣта́ютъ, благоче́стіе утвержда́ется, и вси́ проходя́щіи и прикаса́ющіися ея́, заре́ю Боже́ственнаго свѣ́та просвѣща́ются, и спаса́ются моли́твами твои́ми».
   «Ны́нѣ же отъ за́пада прихо́дитъ благослови́ти Ца́рствующій[+] До́мъ[•] Россíйскаго Благочести́вѣйшаго Самоде́ржца[+], излива́я струи́ Боже́ственныя Благода́ти.[+] Крести́телю Христо́въ, всѣ́хъ на́съ помяни́, да изба́вимся отъ бѣ́дъ и скорбе́й; тебѣ́ бо даде́ся Благода́ть моли́тися за ны́». «Проро́че и проповѣ́дниче Истины! моли́ спасти́ся ИМПЕРА́ТОРУ[+] на́шему и гра́ду, и всѣ́мъ лю́демъ Держа́вы ЕГО́[++]»[+].
   «Торжеству́етъ духо́вно лику́ющи Христо́ва Це́рковь въ приня́тіи моще́й твои́хъ, Предте́че, Ца́рствующій[+] До́мъ и гра́дъ освяща́ется скипетродержа́вный, и наслѣ́діе ЕГО́[++] весели́тся…»[+]
   «Сотвори́ Госпо́дь россíйскому во́инству ПОБѣЖДА́ТИ всегда́ и одолѣва́ти враги́, егда́ Благочести́вѣйшіе[•] ПА́ВЕЛЪ[++] и МАРíЯ[+] твою́ пречи́стую ру́ку пріе́мше, держа́ху, и усе́рднѣ лобыза́ху, прося́ще съ вѣ́рою по́мощи во бране́хъ и побѣ́ды на сопроти́вныя.
   Бе́здна неисчерпа́емыя Бо́жія бла́гости, за приня́тіе съ вѣ́рою и благоговѣ́ніемъ десни́цы проро́ка, мзду́ проро́чу вско́рѣ воздае́тъ Самоде́ржцу[+], благослове́ніемъ и сопряже́ніемъ десни́цъ Благовѣ́рныхъ ЕГО́[++] дще́рей, ИХЪ же да сохрани́тъ[+], си́це благоволи́вый Бо́гъ, моли́твами твои́ми, Предте́че».
   «Высокодержа́вный же восто́чнаго Правосла́вія[+] Защи́тникъ[+][++], напу́тствуя Дще́ри Своя́, приво́дитъ Ку́юждо во святы́й хра́мъ поста́вити предъ Го́сподемъ, и подклоня́я и́хъ подъ твою́, всеблаже́нне, многомо́щную десни́цу, мо́литъ тя́ со слеза́ми, Крести́телю, да твои́хъ ра́ди заслу́гъ сни́детъ на НИ́ХЪ[++] всеси́льное благослове́ніе Всевы́шняго»[+].
   «Ве́ліе человѣколю́біе Свое́ Всеблагíй Бо́гъ показа́ на на́съ, егда́ благоизво́ли сію́ дарова́ти на́мъ, я́ко богосвѣ́тлое украше́ніе и утвержде́ніе, ЗА благоче́стіе ХРИСТОлюби́ваго Пома́занника[+] и Супру́ги ЕГО́[++], тѣ́мже ра́достно воспое́мъ Промысли́телю на́шему сію́ хвале́нія пѣ́снь: ве́лій еси́, Го́споди, и чу́дна дѣла́ Твоя́»[+].
   «Пе́рвѣе написа́вшейся Твое́й ико́нѣ ева́нгельскихъ та́инъ благовѣ́стникомъ и къ Тебѣ́, Цари́цѣ, принесе́ннѣй, да усво́иши ту́ и си́льну содѣ́лаеши спасти́ честву́ющія Тя́. И пора́довалася еси́, я́ко су́щи ми́лостива спасе́нія на́шего Содѣ́тельница, и, на ту́ зря́щи, глаго́лала еси́ со вла́стію: съ си́мъ О́БРАЗОМЪ Благода́ть Моя́ и си́ла. И мы́ и́стинно вѣ́руемъ, я́ко се́ рекла́ еси́, Госпоже́. Си́мъ О́БРАЗОМЪ съ на́ми пребу́ди, ему́же благоговѣ́йно предстоя́ще, покланя́емся Тебѣ́, раби́ Твои́, посѣти́ ны́ ма́терними Твои́ми щедро́тами»[+]
. Суть Иконопочитания[•]: Образу (иконе) БОГОродицы «БЛАГОГОВѣ́ЙНО предстоя́ще, ПОКЛАНЯ́ЕМСЯ» Самой Богородице!!!
   «Ны́нѣ боже́ственною десни́цею твое́ю, ПРАВОсла́вными россія́нами
["россия́не" в 1799 г] любе́знѣ почита́емою, показу́еши я́сно ПЕ́РСТЪ Бо́жій, наказу́ющій нече́стіе презри́телей вѣ́ры, отве́ргшихъ тя́, отягоща́ющи надъ ни́ми ру́ку Благочести́ваго ИМПЕРА́ТОРА[+][+], и расточа́ющи и́хъ я́ко о́вцы, неиму́щія па́стыря, – пока́йтеся[+], – вопія́, да не когда́ во вѣ́ки прогнѣ́вается Госпо́дь, и поги́бнете отъ пути́ пра́веднаго».

   +Что значит покаяться[•][••][•][••][+][++] объясняет Святитель Филарет, митрополит Московский: «Покаяться значит ПЕРЕМЕНИТЬ прежние мысли. Для россия́н (ВСЕроссийского[+] народа)[+] – проживающих[•] на территории Российской Империи, в первую очередь, для Русских людей[+] (великоРОССов, малоРОССов, белаРУСов и обРУСевших людей других национальностей)это перемена мыслей в первую очередь о Русских Царях-БОГОпомазанниках[+], Каждый из Которых после Соборного Обета[+] 1613 года является БОГОвдохновенным Наставником[+] (из Царствующего Дома Романовых[•]) для проживавших и ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Российской Империи), как погрешительныя, оставить прежния желания, как безразсудныя и суетныя, прежния дела, как достойныя осуждения и погибельныя, и восприять новыя мысли, а следственно и желания и дела»[•••].

   «Побо́рникъ же БЛАГОче́стія Россíйскій Самоде́ржецъ[+], благоговѣ́йно сію́ почита́я, я́ко свѣти́льникъ на свѣ́щницѣ, во святѣ́мъ хра́мѣ Ца́рствующаго До́му Своего́ поставля́етъ ю́, и храни́тъ святолѣ́пно; тѣ́мже утверди́ти Ца́рство ЕГО́[++] въ ми́рѣ, и сохрани́ти наслѣ́діе и вся́ лю́ди ЕГО́ моли́ся, Предте́че, те́плый предста́телю на́шъ ко Го́споду»[+]. Если вспомним, что «Благочести́вый = набожный, БОГА чтущій, благоговейный (Лк. 2,25;Деян. 10,7)» (Полный церковнославянский словарь буква "Б", стр.46), то Церковь Христова во время БОГОслужения НАУЧАЕТ/напоминает, что «Россíйскій Самоде́ржецъ», «я́ко свѣти́льникъ на свѣ́щницѣ», есть «ПОБО́РНИКЪ» утверждения набожности, БОГОпочитания, БЛАГОговение перед Богом!!! ОН это «и храни́тъ святолѣ́пно», а потому, Господи, «утверди́ти Ца́рство ЕГО́[++] въ ми́рѣ, и сохрани́ наслѣ́діе и вся́ лю́ди ЕГО́».
   «Л
юбо́вію угото́вавшаго тебѣ́ златокова́нный ковче́гъ благолѣ́пнѣйшій, въ не́мъ же свята́я десни́ца твоя́ че́стнѣ положи́ся, воздая́ бога́тно приноше́нія, хра́мъ Ду́ха Боже́ственнаго сотвори́ хода́тайствы твои́ми, Крести́телю, заре́ю Бо́жія прему́дрости освѣща́я во вся́ дни́, во е́же суди́ти вруче́нныя ЕМУ́[++] лю́ди непоползнове́нно.
   К
о́ль бла́гъ Бо́гъ Изра́илевъ пра́вымъ се́рдцемъ, пре́жде е́же роди́тися прови́дящій изъ дале́че досто́йныхъ Того́ Благода́ти[+], чудодѣ́йствующую бо въ да́льнихъ страна́хъ десни́цу пра́ведника, взима́я отъ лица́ непра́вды и ущедря́я, ЕГО́[++] же ВОСХОТѣ́ уще́дрити, вруча́етъ НАПОСЛѣ́ДОКЪ дне́й
[земной жизни ИМПЕРАТОРА Павла] многобога́тый да́ръ се́й БОГОвѣнча́нному Царю́, Благочести́вѣйшему ПА́ЧЕ царе́й земны́хъ,[+] та́йно вѣща́я: пріими́ зало́гъ Моея́ Благода́ти, Благода́ти Тезоимени́таго [Апостола Павла]. Се́ да́хъ его́ стра́жа До́му ТВОЕМУ́[++], ви́ждь, я́ко рука́ Моя́ сотвори́ сія́ вся́». Обратим внимание на то, что в БОГОслужении напоминается, как и здесь в Акафисте, «ВАЖНЕЙШЕЕ положение Соборного Обета[+] 1613 года: «БОГОвѣнча́нным Царём», Земным[+] Богом является Царь из Царствующего Дома Романовых[•] (ХРИСТОС Господень[+], «ОБРАЗ и подобие Христа ГОСПОДА» на земле), но НЕ архиереевенчанным!!! Хотя архиереи ПРАВОславной Российской[•][•][••][•+][+] Церкви и осуществляют ВИДИМУЮ (обрядовую) часть Таинства Коронации ВСЕроссийского Императора. После Венчания Царя-БОГОпомазанника на Царство третьего БОГОизбранного Русского Народа[+] Богом изливается СОБОРНАЯ Благодать[+], «которая обеспечивает СПОСОБНОСТЬ ВСЕроссийскому[•] народу БОГОугодно взаимодействовать друг с другом и гарантирует всем ВЕРНОподданным Российской Империи СПАСЕНИЕ, НЕзависимо от национальности и вероисповедания!!!»[•]
   «Да́ждь сла́ву Бо́гу твоему́, Россíе! Яко Просла́вивый тебе́ досе́лѣ мно́жествомъ святы́хъ, НЕ оставля́етъ прославля́ти и ны́нѣ. Се́ бо многоцѣ́нное сокро́вище
, въ разли́чныхъ страна́хъ досе́лѣ сокрыва́емое, благоизво́ли дарова́ти тебѣ́ многочуде́сную ру́ку Предте́чеву, ору́жіе ми́рно, утвержде́ніе Держа́вно, стѣ́ну НЕОБОРИ́МУ и невреди́мое сопроти́вными огражде́ніе Ца́рствующему но́вому Сіо́ну»[+]. Здесь отмечалось, что слово "Сион" – «этим словом вообще означается холм, или КРЕПОСТЬ[(!!!) – Российская Империя!!!], …иносказательно прилагается к Церкви, как к Земной так и к Небесной» (смотри здесь), в более широком понимании Сион – это Царство Богоизбранного Народа, которое спасётся ПРАВОСУДИЕМ, и обратившиеся сыны его – ПРАВДОЮ». Ныне, ТРЕТЬИМ Богоизбранным Народом является Русский Народ, а поэтому "Ца́рствующий Сион" – это Москва – Третий Рим, это Государствено-Церковный организм Российской Империи под Державной рукой Царя-БОГОпомазанника.

Государственный Герб Российской Империи
Государственный Герб Российской Империи
– это графическое[+][++][•][••] изображение
симфонии[•][••][+•] светской и духовной властей
под Державной рукой Царя-БОГОпомазанника[+],
БОГОвдохновенного Наставника[+] из Царствующего Дома Романовых[•]
до скончания веков

Кроме того, в Государственном Гербе изображено древнее пророчество[+]
о грядущем ВОСКРЕСЕНИИ России[+][++] под Державной рукой грядущего Царя-Победителя

чтобы получить больший размер рисунка Симеона Полоцкого – нужно кликнуть мышью

“Двуглавый Орёл”
исполняет Жанна Бичевская
взята здесь, текст

   +«ТРЕТИЙ Рим[+][++][•] представлен Государственным Гербом Российской Империи, в котором графически изображена ГАРМОНИЯ между Духовной и Светской властями в ПРАВОславной Империи под Державной рукой Царя-БОГОпомазанника»[+], Земного[+] Бога. В Гербе верхняя (большая) Имперская Корона над Двуглавым Орлом символизирует Верховную власть и над Царством третьего БОГОизбранного Русского Народа, и над Земной Вселенской Церковью Христовой – это и есть САМОдержавная власть Царя-БОГОпомазанника в Церковно-Государственном организме Российской Империи, данная БОГОМ Христу Господнему[+] (Земному Богу), Который являет Собою на земле наиболее точную ЖИВУЮ[+] икону, «ОБРАЗ и подобие [ЦАРСКОГО служения] Христа ГОСПОДА» на земле. «Малые короны над главами Орла, символизируют ДУХОВНУЮ власть Святейшего Правительствующего Синода и СВЕТСКУЮ власть Благоверного Правительствующего Синклита. Обе эти власти и Синоду, и Синклиту делегированы Царём-БОГОпомазанником, поэтому короны меньше размером, находятся ПОД большой Короной. Синклит наделён ХРИСТОМ Господним[+] Высшей Государственной властью, а Синод (Собор) наделён ХРИСТОМ Господним Высшей Церковной властью, Сам же Царь-Богопомазанник наделён БОГОМ ВЫСОЧАЙШЕЙ Церковной властью и ВЫСОЧАЙШЕЙ Государственной властью. Поэтому Большая Корона находятся ПОД Крестом, который символизирует Господа Иисуса Христа»[+].

   «Предстоя́ предъ Твои́мъ, Всечи́стая, о́бразомъ ца́ріе и кня́зи и все́ христоимени́тое люде́й мно́жество, досто́йно блажа́тъ Тя́, Ма́терь Бо́жію, и прославля́ютъ раболѣ́пно, и честву́ютъ и мо́лятся Тебѣ́ по Бо́зѣ, да мíръ умири́ши въ правосла́віи, и Ца́рствія ски́птры утверди́ши и спасе́ши[+] отъ всѣ́хъ зо́лъ».
   «Крѣ́пкое заступле́ніе и стѣ́ну неруши́му стяжа́вше, всечестну́ю и чудотво́рную ико́ну Твою́, Богома́ти, мо́лимъ Тя́, побѣ́ды на враги́ Правовѣ́рному ИМПЕРА́ТОРУ[+][++] на́шему дарова́ти[+] и спасти́ достоя́ніе Твое́».
   «Похвали́ Бо́га твоего́, гра́де Петро́въ, и да возвесели́тся се́рдце Пома́занника Бо́жія; я́ко благоизво́ли Вы́шній въ благополу́чное Ца́рство ЕГО́[++] дарова́ти на́мъ десни́цу покая́нія[+] проповѣ́дника, въ рожде́нныхъ жена́ми бо́льшаго, Іоа́нна, покрыва́ющаго и защища́ющаго гра́дъ и лю́ди, его́же почита́юще, возвели́чимъ Бо́га на́шего, да́вшаго на́мъ свяще́нный зало́гъ ми́лости Своея́»
.
   Песнь 6, Икос: «Но́вый ра́й явля́ется Боже́ственный хра́мъ се́й, въ о́ньже съ вѣ́рою и благоговѣ́ніемъ вхо́дитъ БЕСѣ́ДОВАТИ съ Созда́телемъ Свои́мъ ПЕ́РВЫЙ человѣ́къ[•][••][+]. Рѣка́ бо даро́въ Боже́ственныя Благода́ти[+], раздѣля́ющаяся въ четы́ре нача́ла, исхо́дитъ изъ Еде́ма небе́снаго напая́ти его́: исто́чникъ жи́зни, нетлѣ́нія и спасе́нія излива́етъ всѣ́мъ нерукотворе́нное начерта́ніе Спаси́теля на́шего; пото́къ ми́лостей и щедро́тъ, и сро́днаго о христіа́нѣхъ промышле́нія исхо́дитъ отъ святы́я Богома́тере ико́ны; дре́во Креста́, на не́мже спасе́ніе соверши́ся, источа́етъ во́ду, услажда́ющую го́ресть вкуше́нія заповѣ́даннаго; струи́ же те́плыхъ моли́твъ теку́тъ оби́льно отъ Предте́чевы десни́цы, во струя́хъ Іорда́нскихъ сподо́бившіяся крести́ти Просвѣти́теля на́шего. Вся́ земля́ Россíйская да покло́нится Тебѣ́ и да пое́тъ Тебѣ́, Царю́ Вы́шній».
   Песнь 7: «Сла́ва: Умири́ мíръ, Христе́, мольба́ми Предте́чи Твоего́, низлага́я враго́въ си́лу подъ но́ги вѣ́рнаго ИМПЕРА́ТОРА[+] на́шего, и тишину́ неизглаго́ланную устроя́я Ца́рству ЕГО́[++], во вѣ́ки сохрани́»[+].
   На хвали́техъ стихи́ры: «почита́емъ па́мять твою́, Предте́че, прося́ще тя́, иму́щаго дерзнове́ніе ко Го́споду, моли́тися о благополу́чной Держа́вѣ Благовѣ́рнаго ИМПЕРА́ТОРА[+] на́шего, о побѣ́дѣ на язы́ки проти́вныя[+], е́же низложи́ти непра́ведно хотя́щія бра́ни, дарова́ти же ми́ръ мíрови, Це́рквамъ единомы́сліе, и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.
   Отъ за́пада прине́сшая Благода́ть исцѣле́ній рука́ твоя́, Крести́телю, созыва́етъ вѣ́рныхъ къ тоя́ прише́ствію. Вхо́ду ея́ кротча́йшій Самоде́ржецъ[+] мно́жае не́же багряни́цѣ ра́дуется[+], свяще́нныхъ сосло́віе благоговѣ́етъ и торжеству́етъ свѣ́тло; собра́вшееся вѣ́рныхъ мно́жество усе́рдно покланя́ется, весе́лія духо́внаго[+][•][•+] исполня́яся».
   «Дави́ду кро́ткому и Благочести́вому УПОДОБЛЯ́ЕТСЯ БОГОизбра́нный Ца́рь[+][•][•], ра́достно пренося́щій въ до́мъ СВО́Й[++], я́коже дре́вле въ Сіо́нъ, но́вый киво́тъ дре́вняго пречестнѣ́йшій:
та́мо бѣ́ ста́мна, ма́нну нося́щая, здѣ́ же О́БРАЗЪ во чре́вѣ Носи́вшія Христа́; та́мо же́злъ, здѣ́ же Кре́стъ Христо́въ, вселе́нныя храни́тель; та́мо скрижа́ли ка́менни Ве́тхаго Завѣ́та, здѣ́ же рука́, предначерта́ющая Но́вый Завѣ́тъ, возвѣща́ющій мíру спасе́ніе и ве́лію ми́лость».
   Акафист 1-ый и молитва Иисусу Христу, акафист 2-ой и молитва.
   Акафистъ и молитва Иоанну Предтечи. В Кондаке 12: «Пресла́вный Предте́че Госпо́день, …предстоя́ Престо́лу Царя́ ца́рствующихъ, моли́ Его́ дарова́ти Благовѣ́рному ИМПЕРА́ТОРУ[+][++] на́шему побѣ́ды на враги́ и во все́мъ благопоспѣше́ніе[+], всѣ́мъ же вѣ́рнымъ въ добродѣ́телехъ благода́тное укрѣпле́ніе».

"Наш Царь грядёт, Его призвал народ!"
«Православная музыкальная дружина “Сыновья России”»
Диск "Памяти Николая Мельникова"
взята песня здесь

Я знал, что Бог Россию не оставит. Что страшные мучения пройдя,
Она восстанет и Себя прославит, когда дождётся Нового Царя.
И становясь всё радостней и краше, Он нас ЗАСТАВИЛ головы поднять,
Предзнаменуя избавленье наше, и возвещая Божью Благодать[+]
.
И горе вам, плясавшим здесь недавно, кружившим свой бесовский хоровод,
Вы пропадёте, сгинете бесславно
. «Наш Царь грядёт!» Его призвал народ!
Полный текст смотри здесь.

   Сайт "Сыновья России" здесь.

   +«НЕвозможно христіанам имѣть Церковь, но не имѣть Царя!!!» «Патриарх Константинопольский Антоний Четвертый (1388-1395) Великому Князю Московскому Василию Дмитриевичу в своем посланіи о едином Вселенском Богопомазаннике: «СВЯТОЙ Царь – говорится в посланіи – занимаетЪ высокое мѣсто вЪ Церкви [ВОЗГЛАВЛЯЯ Земную[+] Воинствующую Церквь]; ОнЪ не то, что другіе, помѣстные князья и государи. …[Христос Господень[+], Царь-БОГОпомазанник] помазуется великимЪ мѵромЪ и поставляется ЦаремЪ и СамодержцемЪ Ромеевъ, т.е. ВСѣХъ хрістиан. На всякомъ мѣстѣ, гдѣ только именуются хрістиане, имя Царя поминается ВСѣМИ [ПРАВОславными][+] патріархами, митрополитами и епископами, и этого преимущества НЕ имѣет НИкто из прочихЪ князей [государей и царей других народов] или мѣстныхЪ властителей. …Нѣтъ НИчего хорошего, если ты говоришь: мы имѣемЪ Церковь, а не Царя. НЕвозможно христіанам имѣть Церковь, но не имѣть Царя. Ибо Царство и Церковь находятся в тѣсномЪ СОЮЗѣ и общеніи между собою, и НЕвозможно отдѣлить их друг от друга. …Высочайшій и СВЯТОЙ мой Самодержец, Благодатію[+] Божіею, есть Государь ПРАВОславнѣйшій и вѣрнѣйшій, поборник, защитник и отомститель Церкви; поэтому НЕвозможно быть архіреем и НЕ поминать Его. [Он] …ОДИНъ только Царь во Вселенной. …Власть [Его] вЪ ПОЛНОМъ смыслѣ НЕограниченная, МОНАРХхическая, РАВНО [касается] какъ гражданскихЪ, ТАКъ и церковныхЪ дѣлЪ и по характеру своему [ЯВЛЯЕТСЯ] властiю НАСЛѣДСТВЕННОЮ, проистекающею от Бога. В [Таинстве] Вѣнчанiя и Помазанiя на Царство ИМПЕРАТОРъ [получает] религiозно-церковное ОСВЯЩЕНiЕ Своей Власти и причисляется кЪ разряду лицЪ СВЯЩЕННЫХъ, на которыхЪ ИЗЛИТА Благодать Божiя»[+][•]. И именно ПОЭТОМУ протестанты ВСЕХ модификаций; латиняне, которые поминают папу Римского; дебилы от "православия", которые поминают САМОзванного[+] "Великого Господина и Отца"[•+][•] дебилов[+][++] от гундяевского "православия" окаянного[+] крамольника[+]-мракоБЕСа[+] Гундяева[+], но НЕ Христа Господнего (ЦАРЯ-БОГОпомазанника), хрістианами НЕ являются, являются же ЖИДАМИ[•][•][••] латинянского[+][++] разлива!!! (окаянный – это НЕЧИСТАЯ сила[•][+]; крамольник[•] – разрушитель ВСЕГО строя церковной жизни[+], бунтарь против БОГОМ установленных церковных ЗАКОНОВ, мятежник[+]!!!) (Полный церковнославянский словарь буква "К", стр.267)

   +Здесь мы отмечали: «НЕ лишним будет напомнить, что литургическое, богослужебное предание является частью Священного Предания. Вот, что говорится в «Послании восточных патриархов» о ВСЕХ богослужебных книгах ПРАВОславной Церкви [естественно, НЕобрезанным по-жидовски[•], а потому чудовищно и НЕизвращённым[+] богослужебных текстах[+] Царских времён]: «Почему и мы, когда поём утешительные песни из Триоди и Минеи, не делаем ничего такого, что было бы не прилично христианам: потому что все сии книги содержат ЗДРАВОЕ и истинное богословие и состоят из песней, или выбранных из Священного Писания, или составленных по внушению Духа, так что в наших песнопениях только слова другие, нежели в Писании, а, собственно, мы поём то же, что в Писании, только другими словами»». Цитаты «Торжество Православія» страницы здесь: «Въ вопросахъ Вѣры даже самое малое уклоненіе уже есть грѣхъ, ведущій къ смерти; и даже малое пренебреженіе преданіемъ ведетъ къ полному забвенію Догматовъ Вѣры» (Святитель Фотій Великій † 886 г.). «Грозное – АНАФЕМА[+] [и ПРОКЛЯТЬЕ Бога, как КЛЯТВОпреступников Соборного Обета[+] 1613 года за прекращение молитв о Царе-БОГОпомазанике из Царствующего Дома Романовых!!!] – тяготѣетъ надъ всѣми ОТСТУПНИКАМИ Православія. Оно ЕЖЕГОДНО возглашается въ Недѣлю Православія, въ день воспоминанія Торжества Церкви надъ врагами своими, и ему подвергаются какъ ПРОТИВНИКИ и порицатели святой Вѣры, такъ и тѣ, кои НЕ уважаютъ постановленій и отеческихъ преданій Церкви» (Святитель Феофанъ Затворникъ † 1894 г.). «Да не дерзнетъ кто-либо вводить нѣчто новоИЗМЫШЛЕННОЕ, ибо нововведенія ПОГУБЛЯЮТЪ древнее преданіе, а между тѣмъ Женихъ и Его Невѣста, Церковь, не имѣютъ НИКАКОГО порока»[+] (Блаженный Августинъ Иппонійскій † 430 г.).

   +ВСЕроссийский[•] народ – это ВСЕ, кого Господь Бог для СПАСЕНИЯ привёл под Державную руку Христа Господнего[+] (Царя-БОГОпомазанника); он состоит из третьего БОГОизбранного[+][•][••] Русского[+] Народа и инородцев (татарского[+][•] народа и других, проживающих на территории Российской Империи (на земле Русской)[+][•][••][•]; государствоОБРАЗУЮЩИМ, духовным[+] СТЕРЖНЕМ его является третий БОГОизбранный Русский Народ.

"Мы Русские"
исп. Геннадий Пономарев

Творческая встреча в Тульском Клубе православных писателей "Родник" 22 марта 2012г.
взято здесь


слова здесь

Мы – Русские! Мы – Русские!
Мы всё равно поднимемся с колен!
Покаемся+ – поднимемся с колен!

   +Русский Народ[+][+•] (великоРОССы, малоРОССы, белаРУСы и обРУСевшие люди других национальностей) ПОДНИМЕТСЯ с колен ТОЛЬКО после ДУХОВНОГО взрыва, о котором говорил Преподобный Лаврентий Черниговский, обязательными условиями которого являются ПРИХОЖДЕНИЕ его малой закваски[+] в Разум Христов[+][++][•], ПОКАЯНИЕ[+][•] в грехах КЛЯТВОпреступления[+] Соборного Обета[+] 1613 года и ПРИНЕСЕНИЕ БОГОугодных плодов[+][++] покаяния. Перечень грехов против Царской власти, которые напрямую связаны с этим грехами КЛЯТВОпреступления, приведён здесь.

"Кто без Царя, тот без Христа"
(Русский путь)

Алексей Мысловский


текст

Сила креста – меч на врагов,
Царь на Руси – ОБРАЗ Христов
. …
С верой такой смерть не страшна:
Жизнь за Христа! Жизнь за Царя!

Но уклонился народ ко греху,
Веру святую оставил свою.
А без Христа и без Царя
Только во ад дорога одна


Кровью святой вымощен путь,
Славы отцов достоин будь.
В небо стремись русским путём –
Лишь за Христом, лишь за Царём!


А без Царя русским нельзя,
Кто без Царя, тот без Христа,
Не сокрушит враг Русский Дом –
Только с Христом, только с Царём!

“Я Русский! Какой ВОСТОРГ!”
Взято здесь

"Ах, Русское Солнце"
Взято здесь

"За Русское Солнце!"

   +Русские парни и парни ДРУГИХ национальностей «за РУСЬ умирают, врагов НЕ жалея с улыбкой в устах», и погибая «за РУССКОЕ солнце, за РУССКОЕ небо, за РУССКУЮ землю, за веру в Христа», НЕзависимо от национальности и вероисповедания, они, КРЕСТИВШИСЬ своею кровью, ныне находятся в Царстве Небесном в Чине[+] Святости Новомучеников![+]

“Я – Русский. Я тот самый "колорад"”
Александр Маршал
Взято здесь

Русский Дух
Автор – Алексей Тома
взято здесь

Снова тьма надвигается, братья.
Снова враг к нам войною идёт,
Как всегда, с содрогающей ратью
И с цепями для рабских свобод.

Грозен лик этой чёрной химеры,
И искусны её голоса…
Но не сломит ничто нашу веру!
Не обманет речами сердца!

В нас живёт величайшая сила,
И зовём мы её – Русский дух.
Для врагов он всегда был могилой,
Самым стойким источником мук.

Не понять им его, не измерить.
Только воины светлой Руси
Могут жизнь своим братьям доверить
И отдать всё за метр земли…

Помни пламя побед и молитвы!
Позади наши предки стоят.
За тобой светит Невская битва!
За тобой стал стеной Сталинград!

Помни кровь, что течёт в твоих венах!
Кровь победы, героев, солдат.
Ты не раб, ты не создан для плена!
Все на битву! Ни шагу назад!

"Русским Быть"
взято здесь, текст

Быть Русским в России теперь НЕ пристижно –
оболган Великий Народ.
Зов предков стал многим совсем безразличен,
а кто-то уж предал свой род.


Священное право у нас отнимают
на Русской земле Русским быть.
И стать росиянами нам предлагают,
чтоб Русское ИМЯ забыть!

Русским быть, по-русски жить,
и говорить по-русски!
Русским быть, по-русски жить,
чтобы любить по-русски!

   Другие песни Контрреволюции можно слушать здесь.

   +Будем помнить, что есть Господь Иисус ХРИСТОС (это от Божественного естества: Истина, Любовь, Могущество и Сила, но это и от человеческого естества: и желание ПОЖИТЬ (о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня!), однако Он, имея СМИРЕНИЕ, "подчиняется Воле Божией и НЕ уклоняется"[+]: впрочем НЕ Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22,42). А есть ХРИСТОС Господень[•][••][•+][•+][+•][•][+] (земной Бог)[•], Который являет Собою Воплощенное ИМЯ Божие ХРИСТОС на земле, Который после Соборного Обета 1613 года выполняет функции и БОГОвдохновенного Наставника[+] для ВСЕроссийского[+] народа и Который является «ОБЛАДАТЕЛЕМ міра»[+], Царём-БОГОпомазанником!
   Прилагательное "Господний" отвечает на вопрос: "Чей Христос?, под властью Кого?" (под властью Господа Иисуса Христа); помните: не Сам Господь Бог, а Ангел Господень является во сне Иосифу[+]. «При совершении Коронации ЕГО[++] на Царство, которое является Москвой, ТРЕТЬИМ Римом[+][++][•][••], ЕГО Помазывают Святым Миром второй раз и помазуют ВСЕроссийский[+] народ, «в лице ЕГО Супруги (это «особый, высшiй степень Таинства [Мѵропомазанiя], низводящiй СУГУБЫЙ Духъ [СУГУБУЮ Благодать[+]] на Помазанниковъ Божiих» и на ВСЕроссийский народ»[•] (но УСВОИТЬ эту Благодать[+] Божию СПОСОБНЫ только ВЕРНОподданные[+][+][•] Царю). Это Таинство символизирует присоединение Царя в качестве Главы[+][++][•][••] Земной[+][•][••][++] Воинствующей Церкви к Ее телу, в связи с чем ОН становится живой[+] иконой Царя Небесной Церкви – Господа нашего Иисуса Христа. И через Него Царь соединяется со Святой Животворящей Троицей. И это ТАИНСТВЕННОЕ пребывание на Помазаннике Пресвятой Троицы наделяет ЕГО Божественной властью [и СПОСОБНОСТЬЮ распоряжаться ею БОГОугодно, что] и делает ЕГО Святым при жизни [по Своему Царскому СЛУЖЕНИЮ[•] (за БОГОугодное НЕСЕНИЕ тяжелейшего Царского КРЕСТА)[+][•], НЕсмотря на грехи[+][•], свойственные КАЖДОМУ живому человеку»[+]. БОГОвенчанный[•][••][•••][+] Царь-Богопомазанни[+] являет Собою на земле наиболее точную ЖИВУЮ[•] икону Царя царей[+], «ОБРАЗ и подобие [ЦАРСКОГО служения] Христа[+][+•][••][•] ГОСПОДА»[•][+]. Царь-БОГОпомазанник – это РАБ Божий[•][•][+][++][+++][•][••][•+][+•], а НЕ второй Бог. У НЕГО[+] только Царская власть УЧРЕЖДЕНА[+] Богом и потому имеет БОЖЕСТВЕННУЮ природу (ЕМУ власть дарует Господь Бог во время и после ВЕНЧАНИЯ[•][+] ЕГО на Царство БОГОизбранного Народа), а плоть ЕГО, как у любого ЖИВОГО человека, повреждена грехом! Правда, Господь Бог Своего Помазанника от самого ЕГО зачатия ОЧЕНЬ тщательно оберегает от грехов, но даже у НЕГО не отымает Царственную СВОБОДУ выбора! (смотри, что случилось[+] с «Благочести́вѣйшимъ[•] Госуда́ремъ ИМПЕРА́ТОРОМЪ Алекса́ндромъ Вторы́мъ»[+], когда ОН мог обрести ПРОКЛЯТЬЕ[+] Бога.) Ныне третьим БОГОизбранным[•][+] Народом является Русский Народ[+].

"Царь Николай…"
исп. Жанна Бичевская, взято здесьГеннадий Пономарёв исполняет свою песню “Царь Николай, ты всех ПРОСТИЛ!” здесь

   «Царь Николай – самый Великий, Он за вечерей всех ближе[•] к Христу» (об этом смотри здесь, здесь и здесь). Выполняя Волю Божью, «выкупив Русь ИСКУПИТЕЛЬНОЙ жертвой»[•][••][••][+][++], Иисусу Христу в ПОДОБИЕ и славу Его, святой Царь Николай обрёл Чин Святости Царь-Искупитель[•], а не Чин Святости Страстотерпец. Почему Царская Семья НЕ Страстотерпцы. Акафист Царю-Искупителю Николаю Второму. Святой Царь Николай во ИСПОЛНЕНИЕ Воли Божьей, принеся искупительную жертву Своей кровью, «уплатил долг и вполне УДОВЛЕТВОРИЛ Правде Божией за грехи»[+] КЛЯТВОпреступлений ВСЕХ КЛЯТВОпреступников[+] Соборного Обета[+] 1613 года и освободил от ПРОКЛЯТЬЯ[+] Божьего ВСЕХ этих КЛЯТВОпреступников, проживавших[•] и ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Российской Империи. Перечень грехов против Царской власти, которые напрямую связаны с соборным грехом клятвопреступления Соборного Обета 1613 года, приведён здесь. Следует знать, что был не расстрел Царя-БОГОпомазанника с Его Семьёй, а было РИТУАЛЬНОЕ заклание Царя-Богопомазанника Николая Второго с Семьей, которое совершили жиды[•][+][++][+++][•+][•++][•+++][•]-ЛЮДОЕДЫ[•][+][++][•+][•++][+•][++•][•+•] РИТУАЛЬНЫМИ ножами-швайками![+][•][+][++] Стрельба же была всего-навсего ИМИТАЦИЕЙ расстрела! (об этом смотри здесь). А потому: «В дырках от жидовских шваек (а не от пуль) била Царская кровь…» О ритуальном характере этого убийства здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. Об этом книга П.В. Мультатули Екатеринбургкое злодеяние 1918 г.: новое расследование и работа Чёрная месса революции.

"Звонарь"
исп. Жанна Бичевская, слова С.Бехтеева
взято текст


текст здесь

Грозно удары гудят и гудят,
Колокол плачет и стонет;
Пьяный народ под зловещий набат
Совесть навеки хоронит
.

Льется сивуха; ликует разврат;
Боги летят с пьедесталов;
Зычно скликает погромный набат
К падали красных шакалов.

Шапка упала к ногам звонаря;
Ждать, мол, осталось немного:
Выкинул он из России Царя,
Выкинет, кстати, и Бога
.

<ноябрь 1917>, г. Елец


Сiя рекоста родителя его, яко боястася жидовъ: уже бо бяху сложилися жидове

«Отлучение от со́нмища неминуемо приводило к побиению камнями, то есть К СМЕРТИ (Деян. 7,57-59). Отлучения от со́нмища боялись даже кня́зи мно́зи (Иоан. 12,42), кня́зи жидо́вскiе (Iоан. 3,1-2)»
      «ЖИДЫ – это откровенные слуги диавола-Левиафана». КТО такой ЖИД, который БИЧУЕТ «скорпионом Землю Русскую…»
«Жиды – это НЕ национальность, это принадлежность к христоборцам – к борцам как с Христом Господом; так и с Царями-БОГОпомазанниками, Каждый из Которых является Христом Господним[+], земным[+] Богом!; так и с Русским Народом, который стал БОГОизбранным[+], после Венчания ПЕРВОГО Русского Царя-БОГОпомазанника Христолюбивого Иоанна Грозного на Московское Царство
(16/29 января 1547г.)– это ОТВЕРЖЕНИЕ Русского девиза: за Бога, Царя и Отечество!; так и с Христианами (ИСТИНАМИ христианами являются ТОЛЬКО ПРАВОславные Христиане); это принадлежность к Ассуру, к ЧЕРНОТЕ, к человекоНЕНАВИСТНИЧЕСТВУ сатанизма (в этом «су́ть сатанина́ дѣ́ла и слу́гъ его́»). Правда, ЖИДОВНЯ в основном имеет именно еврейские корни, но кроме того имеет место быть и ЖИДОВСТВО-сатанизм латинянского, еретического и хохляцкого происхождения. Только на талмудических евреев, которые ПРАКТИКУЮТ ритуальные[+] жертвоПРИНОШЕНИЯ вплоть до ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, распространялась "черта оседлости" в Российской Империи. Свойство ВСЕХ жидов и ОЖИДОВЛЕННЫХ[+] – дух ПРЕВОЗНОШЕНИЯ над людьми.
Михаил Хазин
(еврей) пишет: «Выражаясь простым русским языком, прости меня Господи, "ЖИДЫ"[•][•][••][•+][+][••][•][••][•+][•++]. Ну, те самые, которые из старого анекдота («Вот из-за таких как ты, жидов, нас, евреев, и не любят!»). Они Русский Народ[+] НЕ любят, презирают и НЕНАВИДЯТ»!!!

   Здесь отмечалось: «Счастье ВСЕХ проживавших[•] и ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Российской Империи, оказавшихся в 1917 году под анафемой[+][•+][•] и ПРОКЛЯТЬЕМ[•][+][•+][+•][++] Бога за грехи КЛЯТВОпреступления[+][++][++••] Соборного Обета[+] 1613 года и НЫНЕ находящихся под этим ПРОКЛЯТЬЕМ, в том, что святой Царь Николай ради СПАСЕНИЯ Своих подданных, выполняя ВОЛЮ Божью, Иисусу Христу в уподобление и СЛАВУ, искупил[+][•][••][••][+] Своей кровью грехи этого КЛЯТВОпреступления ВСЕХ Своих подданных». Что необходимо сделать, чтобы иметь возможность ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ своим счастьем освободиться от ПРОКЛЯТИЯ смотри здесь.

   +Здесь мы показывали, что ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Подвиг Иисуса Христа – Искупительный Подвиг ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть прославлен Угодником Божьим, через его УПОДОБЛЕНИЕ Иисусу Христу именно в искупительном подвиге. Святой Праведный Николай Псковоезерский об искупительном подвиге Царя Николая Второго: «изверги [жиды[•]-ЛЮДОЕДЫ[••]] умучили не "просто" Царя, а принесли в РИТУАЛЬНУЮ жертву [ХРИСТА Господнего[+] –] "ОБРАЗ и подобие Христа ГОСПОДА"» на земле; «Святость Царя ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, ЕГО[+] великие мученические страдания, по силе ИСКУПИТЕЛЬНОЙ жертвы[•][••][+] за Своих подданных (в первую очередь, за третий БОГОизбранный[+], Государствообразующий Русский Народ[+]), УПОДОБЛЯЮТСЯ Искупительной Жертве Спасителя»[+]. ПОВРЕЖДЁННЫЕ «духомъ ЛЖЕименнаго разума, отвергали и отвергаютъ»[+] это и, являясь обычными еретиками ИКОНОборцами, объявляют Богу о СВОЁМ НЕжелании или СВОЕЙ НЕспособности усвоить в ПОЛНОТЕ[+][•] Искупительную Жертву Иисуса Христа. Они по СВОЕЙ злой[+] воле «так глубоко пали, так глубоко укоренились во зле, так упорно враждуют на Христа Господа и на Христа Господнего[+] и ожесточились против Них, что уже НЕ могут покаяться[+] (в чём ДОЛЖНО каяться), НЕ способны к восстановлению, НЕ достойны помилования. Они только блюдутся на день суда и открытия гнева Божия; для них уготован огнь вечный» (это показано здесь). ВСЕ, кто обзывают царебожниками исповедующих святого УГОДНИКА Божьего Царя Николая Второго в Чине Святости Царь-Искупитель, ГРОМКО и отчётливо сами СЕБЯ обличают в отвержении ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ[•][••][•+][•][+] природы Иисуса Христа (это показано здесь), т.е. они обличают себя и в отвержении Догмата[•] Искупления[•], и в манихейской[+] и монофизитской[+]-монофелитской ЕРЕСЯХ!!![+] Монофелиты признают одно БОГОчеловеческое действие[+] Иисуса Христа. Далее смотри здесь.

"На Руси будет Царь!"
«Православная музыкальная дружина “Сыновья России”»
Диск Ковчег Россия


текст

Есть легенда у нас, что наш Царь и сейчас
В нищем виде Россию проходит…
Он котомку несёт, к покаянью[+] зовёт,
К сердцу каждого двери находит
.

Кто на царственный зов с сердца сдвинет засов,
Проливает слезу покаянья
Царь слезу ту берёт и в котомку кладёт,
Лучше нет для Него подаянья
.

Знай, народ дорогой, что с последней слезой,
Как наполнится эта котомка,
На Руси будет Царь! И мы будем, как встарь,
Бога славить свободно и громко!

   +Манихеи[6][+] (ЖИДЫ манихейского происхождения)[+] отвергаются[+] от своего ЗЕМНОГО служения Богу [Христу Господу, Христу Господнему[+][•], Земному Богу[+] («Духъ Божiй носится надъ [НИМ]. Какое высокое состоянiе!»)[+]] и человекам, ради НЕБЕСНОГО. Т.е. они являются анархистами, ибо осуществляют БЕСчиние на земле под болтовню о Небесном! Они, будучи фарисе́ями[•][••][+][++], УСТРАНИЛИ Заповедь Божию ПРЕДАНИЕМ своим (Мф. 15,6). «С точки зрения Мани в этом вопросе [о Иисусе Христе] важно было только УСТРАНИТЬ идею ВОПЛОЩЕНИЯ или действительного СОЧЕТАНИЯ божественной и человеческой[+] природы в Христе»[+]. Манихеи НАИВНО думают, что без стяжания[+] Благодати[+] Духа Святого, БОГОугодного используя свои таланты в СВОЕЙ земной жизни, ВОЗМОЖНО попасть в Царство Небесное. Например, муж по ЗАМЫСЛУ Божьему должен быть примерным семьянином, царём семейного царства, а ЛЖЕстарцы его ПРИНУЖДАЮТ своими "благословениями" всё ПРОДАТЬ, деньги отдать монастырю и жить при монастыре и тем совершить ДЕЗЕРТИРСТВО со своего земного служения, бросив жену и ТРЁХ маленьких детей. Это-то и есть ОБОЛЬЩЕНИЕ, о котором говорил Блаженный Феофилакт здесь: «похитить из руки Отца никто не может, а ОБОЛЬСТИТЬ могут многие».

   +Следует понимать, что Благодать[21][•][+][•] Божья и ПЛОДОродительная духовная[+][•] Сила изливаются Богом на КАЖДОГО человека. Но УСВАИВАТЬ[•][•+][•++][•][••][•••][+][++] их может ТОЛЬКО тот, кто не утерял или, утеряв, сумел ВОССТАНОВИТЬ, дарованную Богом при рождении СПОСОБНОСТЬ их усваивать! Здесь мы обращали внимание на то, что на разных человеков Благодать Божья действует по РАЗНОМУ: «человек, который НЕ УТЕРЯЛ способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью, воспринимает Истину Божью как ДРАГОЦЕННОСТЬ; человеки же, которые ТЕРЯЮТ способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью, но до конца её ещё НЕ утеряли, ПРЕТЫКАЮТСЯ, ибо Истина Божья для них становится КАМНЕМ соблазна[•][••][•••][++][•+][++], и кто УПАДЁТ на этот камень (НЕ принимает Истину), разбиваются; на человека же, УТЕРЯВШЕГО способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью (поэтому он активно и ОТВЕРГАЕТ Истину, и борется с ней), эта Благодать действует ПОДОБНО камню, упавшему на него, она его РАЗДАВЛИВАЕТ-сотрывает! Господь Бог Своему третьему БОГОизбранному[+][•][••] РУССКОМУ Народу[+•][•][••][+•][•+][++] (великоРОССам, малоРОССам, белаРУСам и обРУСевшим людям других национальностей) ДАРОВАЛ Благодать СОБОРНОСТИспособность под Державной рукой БОГОвенчанного[+] Царя-БОГОпомазанника[+][++] творить Соборные добродетели, которые обеспечивают стяжание[+] сугубой Благодати Духа Святаго (об этом здесь) и ВМЕНИЛ в обязанность, наделив соответствующими талантами и природными ресурсами, ПОМОГАТЬ людям ВСЕХ национальностей сохранять и ВОССТАНАВЛИВАТЬ способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью и обретать обо́жение[+], чтобы в Царстве Небесном стать Сынами Божьими по БЛАГОДАТИ! И этим Русский Народ принципиально отличается от ВСЕХ народов мира. Именно поэтому, строго говоря, для Русского Народа ВСЕ народы мира являются БРАТСКИМИ народами». Здесь отмечалось, что Всемогущий Бог возложил на Русский Народ «СВЕРХзадачу: под Державной рукой Своего Царя-БОГОпомазанника [Христа Господнего[+], БОГОвдохновенного Наставника[+][++] из Царствующего Дома Романовых[•]] ПОМОГАТЬ людям ВСЕХ национальностей сохранять или ВОССТАНАВЛИВАТЬ способность УСВАИВАТЬ Благодать Божью и «сделаться доброй землёй», СПОСОБНОЙ приносить Богу плод в тридцать, в шестьдесят, а то и во сто крат (Мф. 13,8)».

Цель жизни христианской
Беседа Преподобного Серафима Саровского с Н. Мотовиловым
фильм 30мин"

   Смотри 2 варианта текста "О цели христианской жизни" здесь и здесь, оба варианта здесь.

"Даруй, Боже, Благодать"
Хор Иоанна Дамаскина
видеоряд 2,5мин"

Даруй, Боже, Благодать, Никогда не унывать… в Вере НЕ изнемогать
Даруй, Боже, Благодать, НЕ лукавить и НЕ лгать… Правдой жить и правдой стать.
Даруй, Боже, Благодать, Никого НЕ осуждать… Хуже всех себя считать,
Даруй, Боже, Благодать, Вражьи страхи презирать… Пред Тобой лишь трепетать,
Даруй, Боже, Благодать, Себе чести НЕ искать… Твою Силу прославлять,
Даруй, Боже, Благодать, Сердце верой зажигать… Радость Духа возвещать,
Даруй, Боже, Благодать, Боль чужую в сердце взять… Сострадать и утешать.
Даруй, Боже, Благодать, Настоящим Русским стать…
Даруй, Боже, Благодать, Настоящим Русским стать…
Матерь Божья, Божья Матерь,
Даруй, жажду Благодати.
Даруй, Боже, Благодать,
Даруй Боже Благодать…

Благовѣрный и Христолюбивый, Богомъ Вѣнчанный Великiй Государь Царь и Великiй Князь Iоаннъ Василiевичъ, всея Великiя Россiи, многихъ государствъ Государь и Самодержецъ
Благовѣрный[•][+] и Христолюбивый,
Богомъ Вѣнчанный[•] Великiй Государь Царь
и Великiй Князь Iоаннъ Василiевичъ
[•][+], всея Великiя Россiи, многих государств
Государь и Самодержец –
первый РУССКИЙ Христос Господень[+]

Фреска в Грановитой палате Московского Кремля восстановлена по повелению
Императора Александра Третьего в 1882 году

Царь Иоанн Грозный для ВРАГОВ Православной Христовой Веры, Богом установленного Царского Самодержавия и третьего БОГОизбранного Русского Народа

чтобы получить больший размер – нужно кликнуть мышью

“Грозный Царь Великий, Грозный Царь Святой!”
исполняет автор Алексей Мысловский
Текст

   Здесь мы отмечали: «Если мы усвоим, что Господь Бог руками Своих Помазанников – Русских Царей, [каждый из Которых является Христом Господнем[+], а после Соборного Обета 1613 года Каждый из Них несёт КРЕСТ служения «БОГОвдохновенного наставника»[+] для подданных Своих) созидает на земле ИКОНУ Царствия Небесного, то станет понятно, почему был СОЗДАН Церковно-Государственный организм Российской Империи, почему Господь Бог ОБЕЩАЛ после Соборного Обета[+][++][+++] 1613 года ВСЕроссийскому Народу[+][•][•][+] (ПРОЖИВАЮЩИМ на территории Российской Империи) давать БОГОвдохновенного Наставника из Царствующего Дома Романовых[•][•][••][•+][++], почему Царь-БОГОпомазанник жизненно НЕОБХОДИМ Русскому Народу[+] и почему воскресение России НЕМИНУЕМО под Державной рукой Царя-БОГОпомазанника – должна быть ЗАВЕРШЕНА земная ИКОНА Царства Небесного в Царстве третьего БОГОизбранного Русского Народа. Станет понятно, и для чего был в 1613 году заключён ДОГОВОР между Богом и Русским Народом и почему без устранения ДУХОВНЫМИ средствами ДУХОВНОЙ причины[•+][++•••] катастрофы, НЕВОЗМОЖНО исполнение пророчеств о том, что Царь грядёт!»

   Со времён Венчания на Царство[+] 16/29 января 1547 года Христолюбивого и Благоверного Царя Иоанна Грозного БОГОизбранным[•][••][+] Народом становится Русский Народ[+], центр христианства перемещается в Россию (Москва – Третий Рим[+][++][•][••], Четвертому не бывать!): «за измѣну этой [ПРАВОславной[+][•][••][++]] Вѣрѣ палъ первый Римъ; за измѣну ей подвергся скверному плѣненiю агарянскому и новый Римъ – Царьградъ. На мѣсто ихъ НОСИТЕЛЕМЪ и хранителемъ ИСТИННАГО благочестiя, чистой ПРАВОславной Вѣры ВЫСТУПИЛЪ Третiй и ПОСЛѣДНiЙ Римъ – Москва, Московское Царство»[+] (1902г. стр.119). С этого времени все ЗАКОННЫЕ Цари[+] Русского Народа являются Царями-БОГОпомазанниками, Каждый из Которых – ХРИСТОС Господень[+]. Таким образом Русский[+][•][••] Народ со времён Венчания на Царство святого Царя Иоанна Васильевича Грозного и до ныне избран Богом для СПЕЦИАЛЬНОГО[+][•] служения Богу и ВСЕМУ человечеству. А значит Русский Народ (великоРОССы, малоРОССы, белоРУСы и обРУСевшие люди других национальностей) обязан Богом нести тяжелейший крест старшего брата всех народов мира под Державной рукой Христа Господнего, а не бежать в объятья ставленников, а затем и марионеток мировой закулисы[•][••][•••][+]. Далее смотри здесь.

"Третий Римъ"
(За Веру, Царя и Отечество!)

Группа КОМБА БАКХ


Москва – Третий Рим[•][•][+][++][+++]

   +Следует знать, что был НЕ расстрел Царя-БОГОпомазанника с Его Семьёй, а было РИТУАЛЬНОЕ заклание Царя-Богопомазанника (Земного[+] Бога) Николая Второго с Семьей, которое совершили жиды-ЛЮДОЕДЫ РИТУАЛЬНЫМИ ножами[+]-швайками! Стрельба же была всего-навсего ИМИТАЦИЕЙ расстрела! А потому: «В дырках от жидовских шваек (а не от пуль) била Царская кровь…» (об этом смотри здесь).
   Песня молодежной группы Костромы и их очень здравые ПРАВОСЛАВНЫЕ рассуждения о свято Царе-Искупителе Николае Втором здесь. Другие их песни слушай здесь.

"Богоносная Россия"
Светлана Копылова. Компакт-диск: «Богоносная Россия». Песни-баллады


текст

Были татары, были поляки, а вот теперь
Иго другое[++][•] нашу Россию душит, как зверь.
Иго[+] другое, да пострашнее, может, оно,
И на колени снова России встать суждено.

Встанем с тобою мы на колени, сердцем горя:
Будем молиться, чтобы Господь наш дал нам Царя,
Будем молиться, чтоб наши дети были чисты
И чтобы души всех православных грели кресты…

О трёх ВРАЗУМИТЕЛЬНЫХ игах, наложенных Богом на БОГОизбранный[•][+] Русский Народ[+] смотри здесь, здесь, здесь, здесь и здесь.

   Личный сайт Светланы Копыловой смотри здесь, песни Светланы Вадимовны Копыловой можно скачать здесь, здесь или здесь.

"Наша Русь"


Взято-слушайте здесь, текст

Пусть в России пока все не так
И быть Русским теперь не легко
Обратится плохое все в прах
И низвергнут коварное зло

Обратится плохое все в прах
И низвергнут коварное зло

Наша Русь не простая страна
Мы же Русский, Имперский Народ
Пусть другие близки времена
Русский Царь Православный грядёт![•]

Пусть другие близки времена
Русский Царь Православный грядёт!

   Другие песни Контрреволюции можно слушать здесь.

"Победа будет за нами!"
Жанна Бичевская

(3мин35") текст или текст
видео взято здесь

Скорбит и стонет каждый русский дом
В сердцах от беспредела нет покоя

Лишь Русский Царь, Помазанный Христом
Мог удержать Собою зло земное.

Царь – наша сила, Царь – Русский Вождь!
Царь – это Русское Знамя

Мы всё потеряли, но нас НЕ возьмёшь
Победа будет за нами
Мы всё потеряли, но нас НЕ возьмёшь,
Победа будет за нами!


Славянский дух – незыблемая твердь
Он верит твёрдо в воскрешенье Царства
Девиз наш – Православье или смерть
Всё остальное – антихристианство.

Царь – наша сила, Царь – русский Вождь!
Царь – это русское Знамя

Мы всё потеряли, но нас НЕ возьмёшь
Победа будет за нами
Мы всё потеряли, но нас НЕ возьмёшь,
Победа будет за нами!
Примечание I. Данный шаблон оптимизирован для просмотра в Yandex, Google Chrome и Opera
Спаси Вас Господи!

© www.ic-xc-nika.ru
 

почтовый ящик: ic.xc.nika.ru@yandex.com
 
Не теряйте Пасхальную Радость!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Царь грядёт!»


Замечания по этому новостному сообщению можно сделать Сергею Р. по адресу: ic.xc.nika.ru@yandex.com


Яндекс.Метрика

Коллекция.ру
Царь-Искупитель
Традиция – русская энциклопедия. Искупительный подвиг Царя Николая Второго От Государственного архива Российской Федерации «Документы по истории убийства Царской Семьи»